foto2

UOS Lidmaatschap

Kalenderjaar & contributie

 • Het UOS-kalenderjaar en -seizoen loopt van 1 augustus t/m 31 juli.
 • De lidmaatschapscontributie bedraagt thans € 475,= (geen BTW) per jaar.
 • Uw deelname aan UOS-activiteiten, die in de maanden september t/m juni veelal op een donderdag(avond) gehouden worden, is hierbij inbegrepen, evenals drankjes, hapjes en diners.
 • Voor nieuwe leden die halverwege het contributiejaar (dus na 31 januari) instappen, kent de UOS een gereduceerd tarief. Zij betalen het eerste seizoen € 237,50 contributie.

Lidmaatschapscriteria

De officiële lidmaatschapscriteria van de UOS zijn:

 • Het bedrijf/de organisatie van het UOS-lid is gevestigd in de provincie Utrecht.
 • Het gaat om een groot, dan wel middelgroot of toonaangevend bedrijf, waarbij als richtsnoer een personeelsbezetting van ten minste 8 FTE geldt bij een vaste schil (in de Utrechtse vestiging). In branches waarbij een vaste schil van 8 FTE niet gebruikelijk is, komen ook (kandidaat)leden in aanmerking voor het UOS-lidmaatschap, indien zij ruimschoots aan de 8 FTE voldoen als de flexibele schil wordt meegewogen.
 • Bij overheden en/of instellingen is het relatieve belang van de afdeling/functie of portefeuille in relatie tot het Utrechtse bedrijfsleven doorslaggevend.
 • Een bedrijf met een bedrijfsomvang:
  - tot 250 FTE, mag door één UOS-lid vertegenwoordigd worden.
  - van 250 tot 500 FTE, mag door twee UOS-leden vertegenwoordigd worden.
  - van meer dan 500 FTE, mag door drie UOS-leden vertegenwoordigd worden.
  Het lid dient directeur en/of eigenaar, vennoot of eindverantwoordelijke van een business unit te zijn.
 • Voor overheidsorganisaties geldt het volgende:
  - de gemeente Utrecht en bovengemeentelijke overheid (bijv. Provincie Utrecht) mag door maximaal zes UOS-leden vertegenwoordigd worden.
  - per gemeentelijke overheid mogen drie vertegenwoordigers UOS-lid worden.
  Het lid dient ambtelijk of bestuurlijk eindverantwoordelijk te zijn.
 • Leden van 1e en 2e kamer kunnen lid worden, mits zij in de regio Utrecht woonachtig zijn.

Uitzonderingscriteria

Naast de bovenstaande officiële lidmaatschapscriteria hanteert het UOS-bestuur in voorkomende gevallen een aantal uitzonderingscriteria t.a.v. het lidmaatschap.

Het bestuur kan besluiten een lidmaatschap toe te kennen of te continueren wanneer:

 • Het lid een bekende Utrechtse "opinion maker", een in meerdere opzichten bekende of "kleurrijke" Utrechtse persoonlijkheid is (bijv. een bekende schrijver, TV- persoonlijkheid, kunstenaar e.d.). of een aansprekende Utrechtse ondernemer die zijn sporen in het ondernemerschap heeft verdiend.
 • Het lid een bedrijf met een relevante maatschappelijke of min of meer unieke positie in het Utrechtse heeft (unieke branches met gemiddeld minder dan 8 FTE zoals de creatieve en culturele sector, architectenbureaus of opkomende markten) én een personeelsbezetting van minder dan 8 FTE heeft én een aantoonbare directiefunctie heeft of onderdeel uit maakt van een MT-overleg op directieniveau en in die hoedanigheid relevante (eind)verantwoordelijkheid draagt.
 • Het lid onder de "generaal pardon" regeling van 1998 valt.
 • Het lid voorzitter of bestuurslid is van een grotere zakelijke ondernemersvereniging in het Utrechtse (bijv. MKB-Midden, VNO-NCW Midden e.d.).
 • Het lid indirect bestuurder is van een bedrijf dat aan de officiële criteria voldoet, als vermeld in de statuten en het huishoudelijk reglement.
 • Het bestuur kan, de ledenadviescommissie gehoord hebbende, in voorkomende gevallen gemotiveerd afwijken van het voor de UOS geldende ledenbeleid.
 • In het geval een lid niet meer voldoet aan de criteria geldend voor het lidmaatschap, eindigt zijn lidmaatschap aan het einde van het verenigingsjaar, dat volgt op het jaar waarin niet meer aan de criteria werd voldaan. Heeft het lidmaatschap op het moment dat een lid niet meer aan de criteria voldoet minimaal 3 jaar geduurd, dan leidt dit niet tot een beëindiging van het lidmaatschap.
 • Reglementair aftredende bestuursleden kunnen lid blijven van de UOS. Het lidmaatschap kan naar keuze ook op persoonlijke titel gecontinueerd worden tegen de gangbare contributie.

Voordracht lidmaatschap

Als nieuw lid wordt u in de regel via een UOS-lid voorgedragen en eventueel eerst tijdens een UOS-bijeenkomst geïntroduceerd. De ledenadviescommissie beslist daarna over uw voordracht. U kunt ook uzelf introduceren, door u aan te melden d.m.v. het formulier 'Lid worden' op deze website. Indien gewenst of van toepassing neemt een bestuurslid van de UOS-ledenadviescommissie vervolgens contact met u op voor een eerste kennismaking. Als u voldoet aan de lidmaatschapscriteria ten aanzien van uw bedrijf/organisatie en uw functie is de kans groot dat we u als nieuw lid kunnen begroeten. U ontvangt dan een bevestiging van uw lidmaatschap met aanvullende informatie.

Wijzigingen en opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschap is formeel gekoppeld aan de organisatie, waar het UOS-lid werkzaam is. Wanneer u bijvoorbeeld van werkgever verandert, kunt u bij het UOS-secretariaat een mutatieformulier opvragen, zodat uw opvolger UOS-lid kan worden. Uw opvolger dient eveneens aan de lidmaatschapscriteria van de UOS te voldoen. Wanneer u niet meer aan de lidmaatschapscriteria voldoet of de onderneming verlaat, kunt u desgewenst op persoonlijke titel nog een jaar UOS-lid blijven (zgn. uitloopjaar). Ook kunt u in dat geval lid worden van de NUOS. De NUOS is een netwerk van oud UOS-leden, die graag in contact met elkaar blijven en eenmaal per maand een bijeenkomst met elkaar organiseren. De UOS en de NUOS organiseren tweemaal per jaar een gezamenlijke bijeenkomst. U kunt uw lidmaatschap opzeggen door dit voor de start van het nieuwe UOS-seizoen schriftelijk kenbaar te maken aan het UOS-secretariaat, te weten vóór 1 augustus van enig kalenderjaar.